Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti WAMAG, spol. s r.o., se sídlem Pražská 270, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 48950301, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29170 (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení
  - název společnosti
  - e-mail
  - telefonní číslo (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence v CRM, zasílání tiskovin v podobě firemních katalogů, obchodních sdělení (např. pozvánka na výstavu). Tyto údaje budou "správcem" zpracovávány po dobu 5 let. Po uplynutí této doby budete znovu požádáni o souhlas. 
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti WAMAG, spol. s r.o. Zpracování osobních údajů je prováděno "správcem", osobní údaje však pro "správce" mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.)
  • Poskytovatel softwaru KARAT (KARAT Software a.s.)
  • Agentura AITOM Digital s.r.o.
  • Ing. Kateřina Mohaplová (IČ: 47857544)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů probíhá na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, stačí nám zaslat e-mail na info@wamag.cz.
 6. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání

1. Úvod

Děkujeme vám, že jste projevil/a zájem o pracovní příležitost ve společnosti WAMAG, spol. s r.o., IČO: 48950301, Pražská 270, Mníšek pod Brdy. Abychom Vás mohli i v budoucnu informovat o zajímavých pracovních příležitostech v naší společnosti, musíte nám poskytnout souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů uchazečů (dále jen „Zásady') je tedy vysvětlit, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v průběhu náborového procesu, a poskytnout Vám informace o Vašich právech ve vztahu k Vašim osobním údajům. Správcem údajů, který zpracovává Vaše osobní údaje během náborového procesu, je společnost WAMAG, spol. s r.o., IČO: 48950301, Pražská 270, Mníšek pod Brdy (dále jen „WAMAG“).

2. Vaše práva

Zákony a nařízení na ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR'), poskytují fyzickým osobám určitá práva ve vztahu k jejich osobním údajům. Z tohoto důvodu nabízíme uchazečům transparentnost i různé možnosti přístupu, které jim pomáhají jejich práva využívat. Až na výjimky omezené příslušným zákonem a případnou dostupností jsou práva poskytnutá fyzickým osobám následující:

 • Právo na přístup – máte právo být informováni o Vašich osobních údajích zpracovávaných námi a žádat o přístup k nim;
 • Právo na opravu – máte právo nás požádat, abychom upravili anebo aktualizovali Vaše osobní údaje, jsou-li nepřesné anebo neúplné;
 • Právo na výmaz – máte právo nás požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali,
 • Právo na omezení zpracování – máte právo nás požádat, abychom dočasně či trvale ukončili zpracování všech či některých Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů námi z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace;
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci údajů;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování, včetně profilování, kdy by takové rozhodnutí na Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Požádat o přístup, výmaz nebo aktualizaci osobních údajů, které jste nám poskytli kdykoli v průběhu náborového procesu, můžete jednoduše odesláním e-mailu na adresu: hr@wamag.cz Pokud budete chtít uplatnit kterákoli ze svých práv nebo budete mít jakékoli dotazy o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktuje nás e-mailem na adrese: hr@wamag.cz Ačkoli doufáme, že Vaše dotazy budeme moci zodpovědět, budete-li mít jakékoli nevyřešené obavy, máte rovněž právo podat stížnost u Vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Když se budete ucházet o pracovní pozici ve společnosti WAMAG námi shromažďované a zpracovávané informace mohou mimo jiné zahrnovat níže uvedené kategorie:

 • Kontaktní informace – Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, město, země a jakékoli další kontaktní údaje poskytnuté vámi;
 • Osobní informace – Váš životopis nebo resumé, včetně motivačního dopisu, informací o dosaženém vzdělání, pracovních zkušenostech, kopií dokladů apod.;
 • Informace o referencích;
 • Informace nezbytné pro přípravu pracovní smlouvy, jako např. datum narození, adresa apod.
 • Informace o pohovorech – podrobnosti z pohovorů a výsledky provedených náborových zadání;
 • Informace o zaměstnání – informace o tom, jaký druh práce hledáte nebo o jaký máte zájem, včetně vašich pracovních preferencí;
 • Veřejně dostupné informace – profilové informace, informace o dosaženém vzdělání a pracovních zkušenostech získané z veřejně přístupných zdrojů, které jsou relevantní pro náborový proces, jako např. z Vašeho profilu na síti LinkedIn;
 • Ostatní informace poskytnuté Vámi během náborového procesu.
4. Jak vaše osobní údaje používáme

Informace shromážděné o Vás budeme používat k následujícím účelům:

 • Pro komunikaci s Vámi v průběhu celého náborového procesu;
 • Pro posouzení Vaší kvalifikace, dovedností a vhodnosti pro uvažovanou pracovní pozici;
 • Pro posouzení Vaší vhodnosti pro jiné pracovní pozice a pro sdělení informací o nich Vám;
 • Pro ověření Vámi poskytnutých informací a referencí;
 • Pro přípravu pracovní smlouvy, pokud Vám bude nabídnuto zaměstnání ve společnosti WAMAG;
 • Pro poskytnutí pomoci (na základě Vaší žádosti) při získání přistěhovaleckého víza nebo pracovního povolení;
 • Pro zajištění shody s platnými zákony, právními předpisy a postupy nebo vymahatelnými vládními požadavky. Kromě toho budeme Vaše informace zpracovávat (v souhrnné podobě), abychom mohli provádět analýzy s cílem lépe pochopit, udržovat, hodnotit a zlepšovat náš náborový proces.
5. Automatizované rozhodování

V některých z našich náborových procesů mohou být čas od času využívány prvky výhradně automatizovaného rozhodování, abychom zaručili, že budeme jednat pouze s uchazeči splňujícími minimální požadavky na příslušné pracovní místo, jak jsou vymezeny v popisu práce. Automatizované rozhodování je používáno jen výjimečně a pouze v úvodních fázích náborového procesu. Vždy můžete požádat o manuální posouzení rozhodování zasláním e-mailu na adresu: hr@wamag.cz

6. Právní důvod pro zpracování

Jestliže se ucházíte o pracovní místo ve společnosti WAMAG zpracováváme informace o Vás, abychom mohli podniknout kroky nezbytné k případnému uzavření pracovní smlouvy s Vámi. Dále shromažďujeme a zpracováváme informace o Vás v rozsahu požadovaném naším oprávněným zájmem, abychom posoudili Vaši vhodnost pro místo, o nějž se ucházíte ve společnosti WAMAG, a rovněž abychom mohli lépe pochopit, udržovat a zlepšovat náš náborový proces. Můžeme Vás také požádat o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro specifické účely v souladu s platnými zákony, jako např. pro potřeby posouzení Vašich budoucích pracovních příležitostí. Máte právo nás kontaktovat a takto poskytnutý souhlas kdykoli odvolat.

7. Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze interně v rámci společnosti WAMAG, abychom mohli provádět činnosti uvedené v těchto Zásadách. Vaše osobní údaje můžeme také předávat třetím stranám poskytujícím doplňkové služby, jako např. personálním agenturám a poskytovatelům nástrojů pro nábor a výběr pracovníků. Jsou-li osobní údaje shromážděné v EU/EHP předávány ke zpracování třetí straně nacházející se mimo EU/EHP, společnost WAMAG zajistí, aby Vaše osobní údaje byly předávány v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a aby byla zejména zavedena vhodná smluvní, technická a organizační opatření, jako např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

8. Uchovávání a výmaz údajů

Pokud s Vaší žádostí o zaměstnání uspějete, pak se příslušné informace, které o Vás shromáždíme během náborového procesu, stanou součástí Vaší složky zaměstnance a budou uchovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů zaměstnanců. V případě, že s Vaší žádostí neuspějete, Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění našich zákonných povinností a pro účely řešení případných sporů souvisejících s náborovým procesem, nejdéle však po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány. Pokud nám ovšem poskytnete souhlas, abychom Vaše osobní údaje v naší databázi talentů za účelem posouzení Vaší vhodnosti pro budoucí pracovní pozice ve společnosti WAMAG ponechali, Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 10 let (od data jejich poskytnutí Vámi). Budete-li chtít zrušit uchovávání Vašich informací společností WAMAG dle jejích zásad, zašlete e-mail na adresu: hr@wamag.cz

9. Jak nás můžete kontaktovat

Děkujeme Vám, že jste si přečetli tyto Zásady. Budete-li mít v souvislosti s nimi jakékoli dotazy, kontaktujte nás e-mailem na adrese: hr@wamag.cz